Skip links

Polityka prywatności

Ochrona danych

Status: 28 stycznia 2021 r.

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla zarządu INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH. Korzystanie ze strony internetowej INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, jest zawsze zgodne z krajowymi przepisami o ochronie danych obowiązującymi w INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH jako administrator danych wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może zawsze podlegać lukom w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH opiera się na warunkach stosowanych przez europejską dyrektywę i rozporządzenie Maker przy wydawaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do odczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić stosowane terminy.

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

 • a) Dane osobowe

  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 • b) Osoba zainteresowana

  Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

 • c) Przetwarzanie

  Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) ograniczenie przetwarzania

  Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu takich danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • g) Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie

  Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

 • h) Przetworniki

  Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • i) Odbiorca

  Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

 • j) Strona trzecia

  Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego.

 • k) Zgoda

  Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne i świadome okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, którym osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH
Bergiusstrasse 1
28816 Stuhr
Deutschland
Tel.: +49 (0421) 87 150 – 0
E-Mail: info@interfracht.de
Website: www.interfracht.de

3. Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem: datenschutz@interfracht.de.

4. Pliki cookie

Strony internetowe INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Liczne strony internetowe i serwery wykorzystują pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane pod kątem użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ jest to wykonywane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane pod kątem użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ jest to wykonywane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

5. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy podmiot danych lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być następujące dane: (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu uzyskującego dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne (1) do prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) do optymalizacji treści naszej strony internetowej i reklam na niej, (3) do zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) do dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Dlatego INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, abyśmy mogli ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

6.Kontaktowanie się z nami za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH zawiera wymogi prawne, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą ujawniane stronom trzecim.

7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w przypadkach przewidzianych w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub innym ustawodawcy w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania określony w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub innym właściwym ustawodawcy, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

  • a) Prawo do potwierdzenia

   Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

  • b) Prawo do informacji

   Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane na mocy dyrektywy i rozporządzenia europejskiego, do uzyskania od administratora, w dowolnym momencie i bezpłatnie, informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji. Ponadto dyrektywa i rozporządzenie europejskie przyznały osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

    

   • cele przetwarzania
   • kategorie przetwarzanych danych osobowych
   • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
   • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
   • istnienie prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które ich dotyczą, lub do uzyskania ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
   • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
   • jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
   • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

   Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń w związku z przekazaniem danych.

   Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

  • c) Prawo do sprostowania

   Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie do niezwłocznego sprostowania niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

   Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

  • d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)

   Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

   • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone do celów, dla których nie są już potrzebne.
   • Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
   • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
   • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
   • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
   • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.

   Jeśli zachodzi jedna z wyżej wymienionych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora. Pracownik INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH niezwłocznie zadba o to, aby żądanie usunięcia zostało spełnione.

   Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH, a nasza firma jako podmiot odpowiedzialny jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 DS-GVO, INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH podejmie uzasadnione środki, w tym o charakterze technicznym, w celu usunięcia danych osobowych. 1 DS-GVO, INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH wdroży rozsądne środki, w tym środki techniczne, aby zrekompensować innym administratorom danych przetwarzanie opublikowanych danych osobowych, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, w celu poinformowania osoby, której dane dotyczą, że zażądała od tych innych administratorów danych usunięcia wszystkich linków do danych osobowych lub kopii lub replikacji danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest konieczne. Pracownik INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH zorganizuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

  • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

   Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie, do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

   • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi zweryfikowanie dokładności danych osobowych.
   • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
   • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą.

   Jeśli jeden z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

  • f) Prawo do przenoszenia danych

   Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo przesłać takie dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

   Ponadto, wykonując prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i o ile nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

   Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH.

  • g) Recht auf Widerspruch

   Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

   W przypadku wniesienia sprzeciwu INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   Jeżeli INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych do celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosi INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

   Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

   Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z dowolnym pracownikiem INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE.

  • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

   Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, oraz że prawo to przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

   Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, INTERFRACHT Container Overseas Service GmbH wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, obejmujące co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby, której dane dotyczą, po stronie administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

   Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

  • i) Prawo do cofnięcia zgody na mocy przepisów o ochronie danych osobowych

   Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

   Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 

9. Ochrona danych we wnioskach i w procedurze składania wniosków

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu zarządzania procedurą składania wniosków. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy kandydat przesyła administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej. Jeśli administrator zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli administrator nie zawrze umowy o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żadne inne uzasadnione interesy administratora nie stoją w sprzeczności z takim usunięciem. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na mocy ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

10. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z "Google Analytics", usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej: "Google"). Google wykorzystuje pliki cookie, tj. małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli na stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja adresu IP przesyłanego przez plik cookie ("anonimizacja IP"), adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia na nasze zlecenie innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. W ten sposób na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowania. Adres IP przesyłany podczas korzystania z Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Korzystamy z Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją IP opisaną powyżej. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest przetwarzany przez Google wyłącznie w formie skróconej. W ten sposób można wykluczyć odniesienie osobiste.

Korzystamy z Google Analytics, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i stale ulepszać poszczególne funkcje i oferty, a także doświadczenia użytkowników. Dzięki statystycznej ocenie zachowań użytkowników możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla użytkownika. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez Google, który opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z Twoim zachowaniem użytkownika (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, możesz pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki internetowej dostępną pod poniższym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Aby zobowiązać Google do przetwarzania przekazywanych danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych, zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu zamówień. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google zobowiązał się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w UE i poza nią, modelowych klauzul umownych ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection unterworfen und sich zertifiziert. Dadurch verpflichtet sich Google, die Standards und Vorschriften des europäischen Datenschutzrechts einzuhalten. Nähere Informationen können Sie dem nachfolgend verlinkten Eintrag entnehmen:

policies.google.com/privacy/frameworks

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, opcji ustawień i sprzeciwu oraz ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych Google:

Warunki użytkownika: www.google.com/analytics/terms/de.html

Przegląd ochrony danych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Polityka prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy

Wykorzystywanie danych przez Google podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Wykorzystanie danych do celów reklamowych: www.google.com/policies/technologies/ads

Ustawienia spersonalizowanych reklam Google: www.google.de/settings/ads

Jeśli chcesz ogólnie zablokować Google Analytics, zalecamy skorzystanie z dodatku do przeglądarki "NoScript" lub "Ghostery".

Gromadzeniu danych przez Google Analytics można zapobiec, ustawiając plik cookie opt-out:

Dezaktywacja Google Analytics

11. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Google AdWords

Administrator zintegrował Google AdWords na tej stronie. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy określenie z wyprzedzeniem określonych słów kluczowych, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wyszukuje w wyszukiwarce wynik wyszukiwania związany ze słowem kluczowym. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane na tematycznych stronach internetowych za pomocą automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Operatorem usług Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej witryny internetowej poprzez wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań na stronach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, a także wyświetlanie reklam stron trzecich w naszej witrynie internetowej.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Google, tak zwany plik cookie konwersji jest przechowywany przez Google w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Plik cookie konwersji służy do śledzenia, czy określone podstrony, na przykład koszyk zakupów w systemie sklepu internetowego, zostały wywołane na naszej stronie internetowej, pod warunkiem, że plik cookie jeszcze nie wygasł. Plik cookie konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google śledzenie, czy osoba, której dane dotyczą, która uzyskała dostęp do naszej witryny internetowej za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała sprzedaż, tj. zakończyła lub anulowała zakup towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub porażki danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, za pomocą których można by zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Za pomocą pliku cookie konwersji przechowywane są dane osobowe, takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane za pomocą procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec reklam Google opartych na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wywołać link www.google.de/settings/ads z dowolnej przeglądarki internetowej, z której korzysta, i wprowadzić tam żądane ustawienia.

Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć na stronie www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

12. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Pinteresta

Administrator zintegrował komponenty Pinterest Inc. na tej stronie internetowej. Pinterest to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zasadniczo umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma do dzielenia się opiniami i doświadczeniami lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Pinterest umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej publikowanie kolekcji obrazów i pojedynczych obrazów, a także opisów na wirtualnych tablicach (tzw. przypinanie), które z kolei mogą być udostępniane przez innych użytkowników (tzw. repinning) lub komentowane.

Spółką operacyjną Pinterest jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny obsługiwanej przez administratora, na której zintegrowano komponent Pinterest (wtyczka Pinterest), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Pinterest, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu Pinterest z Pinterest. Więcej informacji na temat Pinterest można znaleźć pod adresem pinterest.com .W ramach tego procesu technicznego Pinterest otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie Pinterest, Pinterest rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą witrynę internetową i przez cały czas pobytu na naszej witrynie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Pinterest i przypisywane przez Pinterest do odpowiedniego konta Pinterest osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje przycisk Pinterest zintegrowany na naszej stronie internetowej, Pinterest przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Pinterest osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

Pinterest zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Pinterest, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Pinterest w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Pinterest, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Pinterest, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się ze swojego konta Pinterest przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności opublikowana przez Pinterest, którą można znaleźć pod adresem about.pinterest.com/privacy-policy zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Pinterest.

13. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Twittera

Administrator zintegrował komponenty Twittera na tej stronie internetowej. Twitter to wielojęzyczny, publicznie dostępny serwis mikroblogowy, w którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 140 znaków. Dostęp do tych krótkich wiadomości może uzyskać każdy, w tym osoby niezarejestrowane w serwisie Twitter. Tweety są jednak również wyświetlane tak zwanym obserwującym danego użytkownika. Obserwujący to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety danego użytkownika. Ponadto Twitter umożliwia zwracanie się do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Spółką operacyjną Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny obsługiwanej przez administratora, na której zintegrowano komponent Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Twittera, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu Twittera z Twittera. Więcej informacji na temat przycisków Twittera można znaleźć pod adresem about.twitter.com/de/resources/buttons W ramach tego procesu technicznego Twitter otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez daną osobę. Celem integracji komponentu Twittera jest umożliwienie naszym użytkownikom rozpowszechniania treści tej witryny, uczynienie jej znaną w świecie cyfrowym i zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą witrynę internetową i przez cały czas pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i przypisywane przez Twittera do odpowiedniego konta Twittera osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przesłane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dane dotyczą, oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Twittera.

Twitter zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twittera, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Twitterze w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Twittera, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wejściem na naszą stronę internetową.

Obowiązująca polityka prywatności Twittera jest dostępna pod adresem twitter.com/privacy .

14. Podstawa prawna przetwarzania

Artykuł 6 I lit. a DS-GVO służy jako podstawa prawna dla naszej firmy do operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający doznał obrażeń na terenie naszego obiektu, w wyniku czego jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W takim przypadku przetwarzanie danych opierałoby się na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał on, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

15. Uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

16. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

17. Wymogi prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; zobowiązanie osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje niepodania danych osobowych

Pragniemy poinformować, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umownym).
Czasami w celu zawarcia umowy może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta.
Zanim osoba, której dane dotyczą, przekaże dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę, której dane dotyczą, w każdym indywidualnym przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje niepodania danych osobowych.

18. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało utworzone przez generator oświadczenia o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który działa jako Zewnętrzny inspektor ochrony danych Dortmund działa we współpracy z RC GmbH, która zajmuje się recyklingiem używanych komputerów, oraz kancelarią prawną WILDE BEUGER SOLMECKE | Prawnicy .

19 Korzystanie z Google Maps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z komponentu "Google Maps" firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej "Google".
Za każdym razem, gdy wywoływany jest komponent "Mapy Google", Google ustawia plik cookie w celu przetwarzania ustawień i danych użytkownika podczas wyświetlania strony, na której zintegrowany jest komponent "Mapy Google". Z reguły ten plik cookie nie jest usuwany przez zamknięcie przeglądarki, ale wygasa po pewnym czasie, chyba że użytkownik wcześniej usunie go ręcznie.
Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych, ma możliwość dezaktywacji usługi "Mapy Google", a tym samym uniemożliwienia przesyłania danych do Google. W tym celu należy dezaktywować funkcję Java Script w przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie z usługi "Mapy Google" nie będzie możliwe lub będzie możliwe tylko w ograniczonym zakresie.

Korzystanie z "Map Google" i informacji uzyskanych za pośrednictwem "Map Google" odbywa się zgodnie z Warunkami użytkowania Google

www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

oraz dodatkowe warunki dotyczące "Map Google

www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

pl_PLPL